Рођен је 8. јануара 1953. године у месту Косоре, Сињ, Хрватска.

У родном месту завршио седам разреда основне школе, у Београду осми разред, гимназију и студије историјских наука на Филозофском факултету. Докторат „Српска православна црква 1941-1945. године“ одбранио на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.

Радио у Историјском музеју Србије као кустос-историчар (1981-1997), потом на Филозофском факултету Универзитета у Приштини као наставник, најпре у звању доцента, потом ванредног професора, на предмету Историја Југославије (1997-2005), у Институту за српску културу у Лепосавићу као директор и руководилац научноистраживачког пројекта (2005-2008), као директор у Европској вишој школи за спортско новинарство у Београду (2008-2009).

Одлуком Владе Републике Србије од 23. јуна 2013. године, именован за вршиоца дужности директора Музеја жртава геноцида.

Би­бли­о­гра­фи­ја

I

А.

1. Уста­ше и пра­во­сла­вље: Хр­ват­ска пра­во­слав­на цр­ква, Бе­ле­тра, Бе­о­град 1989.

2. Пре­кр­шта­ва­ње Ср­ба у Не­за­ви­сној Др­жа­ви Хр­ват­ској: при­ло­зи за исто­ри­ју вер­ског ге­но­ци­да, Ал­фа, Бе­о­град-Зе­мун 1991.

3. Гол­го­та Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве 1941-1945, На­род­на књи­га – Ал­фа, Бе­о­град 1997.

4. Но­ви при­ло­зи за би­о­гра­фи­ју вој­во­де Је­зди­ми­ра Дан­ги­ћа, Но­ва Ср­би­ја, Бе­о­град 1997.

5. Вој­во­да Ђу­јић, Но­ва Ср­би­ја, Бе­о­град 1998.

6. Ле­то­пис Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве 1946-1950 го­ди­не: Вре­ме па­три­јар­ха Га­ври­ла (1946-1950) и па­три­јар­ха Ви­кен­ти­ја (1950-1958), 1. књ., Срп­ско кул­тур­но дру­штво Зо­ра, Книн, Бе­о­град 2000.

7. Ле­то­пис Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве 1946-1950. го­ди­не: Вре­ме па­три­јар­ха Га­ври­ла (1946-1950) и Ви­кен­ти­ја (1950-1958), 2. књ., Срп­ско кул­тур­но дру­штво Зо­ра, Книн, Бе­о­град 2001.

8. Ле­то­пис Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве 1946-1950 го­ди­не: Вре­ме па­три­јар­ха Га­ври­ла (1946-1950) и па­три­јар­ха Ви­кен­ти­ја (1950-1958), 3. књ., Срп­ско кул­тур­но дру­штво Зо­ра, Книн, Бе­о­град 2002.

9. Срп­ска пра­во­слав­на цр­ква у Не­за­ви­сној Др­жа­ви Хр­ват­ској; 1941-1945. го­ди­не, Ди­јам – М – прес, Ве­тер­ник 2002.

10. Зло­чин је по­чео ра­ни­је: При­ло­зи за исто­ри­ју стра­да­ња Ср­ба у ба­но­ви­на­ма При­мор­ској и Сав­ској 1934-1939. го­ди­не и Ба­но­ви­ни Хр­ват­ској 1939-1941. го­ди­не, ауто­ро­во  из­да­ње, Бе­о­град 2004.

11. При­ло­зи за исто­ри­ју Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве, књ. 1, Ин­сти­тут за срп­ску кул­ту­ру – При­шти­на, Ле­по­са­вић 2006.

12. При­ло­зи за исто­ри­ју Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве, књ. 2, Ин­сти­тут за срп­ску кул­ту­ру – При­шти­на, Ле­по­са­вић 2007.

13. Шта ће у Спли­ту Све­ти Са­ва, ауто­ро­во  из­да­ње, Бе­о­град 2007.

14. Вар­на­ва па­три­јарх срп­ски, Па­ро­хи­ја хра­ма Све­тог Са­ве у Бе­о­гра­ду и Епар­хи­ја срем­ска, Бе­о­град 2009. (дру­го из­да­ње: Под­го­ри­ца-Пље­вља 2012.)

15. Гер­ман Ђо­рић: Па­три­јарх у обез­бо­же­ном вре­ме­ну, 1-2, Манастир Светог Стефана Сланци, Бе­о­град 2012.

16. Викентије Проданов: Патријарх у рђавом времену, ауторово издање, Београд 2013.

Б.

1. (ко­а­у­тор са Ми­о­дра­гом Бли­зан­цем) Па­три­јарх Га­ври­ло (До­жић), аутор­ско из­да­ње, Но­ви Сад 2004.

II

1. Пред­го­вор у: Са­во На­ки­ће­но­вић, Книн­ска кра­ји­на: на­се­ља и по­ри­је­кло ста­нов­ни­штва, Срп­ско кул­тур­но дру­штво Зо­ра, Бе­о­град – Книн 1990.

2. Пред­го­вор у: Ми­шо Урош, Тро­ме­ђа: Три ме­ђе јед­ног на­ро­да, Бе­о­град: За­ви­чај­ни клуб Книн­ска кра­ји­на, Срп­ско кул­тур­но дру­штво Зо­ра: Умјет­нич­ко брат­ство ма­на­сти­ра Кр­ка: Искра – Ин­фор­ма­тив­на аген­ци­ја Ре­пу­бли­ке Срп­ске Кра­ји­не, Книн 1994.

3. Пред­го­вор у: Ни­ко­ла Кор­дић, Кроз рат са Дра­жом: Рат­не успо­ме­не лич­ног пра­ти­о­ца Ми­ха­и­ло­ви­ћа и ши­фран­та у Вр­хов­ној ко­ман­ди Ју­го­сло­вен­ске вој­ске у Отаџ­би­ни, Бе­о­град – Кра­гу­је­вац 1998.

4. Пред­го­вор у: Ра­до­слав Гру­јић, По­ли­тич­ко-вер­ска ак­тив­ност Ва­ти­ка­на на Бал­ка­ну кроз ве­ко­ве, Сло­бод­на књи­га, Бе­о­град 1998.

5. „Про­ло­го­ме­на“, Кнез Па­вле у ви­хо­ри­ма европ­ске по­ли­ти­ке, Бе­о­град 2003, стр. 13-20.

6. Пред­го­вор у: Jo­ža Hor­vat, Zden­ko Štam­buk, Do­ku­men­ti o pro­tu­na­rod­nom ra­du i zlo­či­ni­ma jed­nog di­je­la kаtoličkog kle­ra, (Za­greb 1946), ре­принт, Ба­ња Лу­ка 2007.

7. „Про­ле­го­ме­на“. Му­дри орач њи­ве Го­спод­ње – Спо­ме­ни­ца Јо­си­фа Цви­јо­ви­ћа епи­ско­па би­тољ­ског и ми­тро­по­ли­та скоп­ског, Це­ти­ње-Ле­по­са­вић-Бе­о­град, 2007, стр. 15-22.

8. Пред­го­вор у: Ђу­ро Ви­ло­вић, Кр­ва­ва цр­ква, Срп­ска ра­ди­кал­на стран­ка, Зе­мун 2009.

9. Предговор у: И живот за православље, Зборник поводом 75-годишњице упокојења патријарха Варнаве, Београд–Пљевља–Подгорица 2012.

10. Предговор у: Војвода Василије Трбић, Мемоари – Казивања и доживљаји војводе велешког, 1-3, Београд 2013.

 

III

1. „Уни­ја­ће­ње у Дал­ма­тин­ској За­го­ри у XIX ве­ку“, Срп­ска зо­ра, год. 1, св. 3/4, Книн 1991, стр. 135-142.

2. „Ко су би­ли вој­но-управ­ни ко­ман­дан­ти Ср­би­је 1941-1944“, Гла­сник Вој­но­и­сто­риј­ског ин­сти­ту­та, бр. 3, Бе­о­град 1996, стр. 159-168.

3. „Суд­би­не ар­хи­је­ре­ја и све­ште­ни­ка Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве у Не­за­ви­сној Др­жа­ви Хр­ват­ској пре­ма об­ја­вље­ним до­ку­мен­ти­ма Срп­ске па­три­јар­ши­је“, Збор­ник Ср­би у Хр­ват­ској, књ. 4, Бе­о­град 1999, стр. 211-279.

4. „Из исто­ри­је Ра­шко-при­зрен­ске епар­хи­је“, Све­ти кнез Ла­зар, бр. 3 (31), При­зрен, 2000, стр. 83-89.

5. „Ар­хи­је­ре­ји Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве 1941-1944. го­ди­не у до­ку­мен­ти­ма не­мач­ке слу­жбе без­бед­но­сти“, Срп­ска сло­бо­дар­ска ми­сао, број 5, Бе­о­град 2000, стр. 171-193.

6. „Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva u pr­voj de­ce­ni­ji ko­mu­ni­stič­ke vla­sti 1945-1955. го­ди­не u Na­rod­noj Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj“, Di­ja­log isto­ri­ča­ra/po­vje­sni­ča­ra, sve­ska 2, Za­greb 2000, str. 635-652.

7. „При­лог про­у­ча­ва­њу аграр­не ре­фор­ме и ко­ло­ни­за­ци­је 1945-1946. го­ди­не на има­њи­ма Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве на те­ри­то­ри­ји Ауто­ном­не ко­сов­ско-ме­то­хиј­ске обла­сти“, Све­ти кнез Ла­зар, бр. 4 (32), При­зрен 2001, стр. 21-50.

8. „Пре­кр­шта­ва­ње Ср­ба у Не­за­ви­сној Др­жа­ви Хр­ват­ској у пре­пи­сци кра­љев­ске вла­де и По­слан­ства у Ва­ти­ка­ну 1941-1943. го­ди­не – При­лог про­у­ча­ва­њу исто­ри­је кон­вер­зи­је“, Збор­ник ра­до­ва Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та Уни­вер­зи­те­та у При­шти­ни, Бла­це 2001, стр. 215-222.

9. „Hr­va­ti kao žr­tve u Kra­lje­vi­ni Sr­ba, Hr­va­ta i Slo­ve­na­ca/Ju­go­sla­vi­ji 1918-1941. go­di­ne (Ne­ki spor­ni pro­ble­mi)“, Di­ja­log isto­ri­ča­ra/po­vje­sni­ča­ra, sve­ska 3, Za­greb 2001, str. 507-524.

10. „Jo­sif (Cvi­jo­vić), mi­tro­po­lit sko­pljan­ski i Aloj­zi­je Ste­pi­nac, nad­bi­skup za­gre­bač­ki, pr­vo­sve­šte­ni­ci Srp­ske pra­vo­slav­ne i Ri­mo­ka­to­lič­ke cr­kve i pre­kr­šta­va­nje 1941-1945. go­di­ne“, Di­ja­log isto­ri­ča­ra/po­vje­sni­ča­ra, sve­ska 4, Za­greb 2001, str. 449-466.

11. „Pri­lo­zi za ko­mu­ni­stič­ko po­i­ma­nje mo­der­ni­za­ci­je“, Di­ja­log isto­ri­ča­ra/po­vje­sni­ča­ra, sve­ska 5, Za­greb 2002, str. 363-377.

12. „Sr­bi u Ne­za­vi­snoj Dr­ža­vi Hr­vat­skoj i Hr­va­ti u Sr­bi­ji 1941-1944. go­di­ne. Vi­đe­nje kroz sud­bi­ne sve­šte­no­slu­ži­te­lja“, Di­ja­log isto­ri­ča­ra/po­vje­sni­ča­ra, sve­ska 6, Za­greb 2002, str. 153-170.

13. „Не­ко­ли­ко при­ло­га о суд­би­ни имо­ви­не ма­на­сти­ра сре­за Ја­го­дин­ског по­сле 1945. го­ди­не“, Ко­ре­ни, бр. 1, Ја­го­ди­на 2003, стр. 125-136.

14. „Pri­lo­zi za isto­ri­ju Sr­ba u Ba­no­vi­ni Hr­vat­skoj 1939-1941. go­di­ne“, Di­ja­log isto­ri­ča­ra/po­vje­sni­ča­ra, sve­ska 7, Za­greb 2003, str. 229-247.

15. „Хр­ват­ска пра­во­слав­на цр­ква“, Срп­ска сло­бо­дар­ска ми­сао, број 1, Бе­о­град 2003, стр. 123-140.

16. „Де­лат­ност ју­го­сло­вен­ске оба­ве­штај­не, кон­тра­о­ба­ве­штај­не и ди­пло­мат­ске слу­жбе 1945-1946. го­ди­не у по­тра­зи за ли­ци­ма осум­њи­че­ним и/или про­гла­ше­ним за рат­не зло­чи­не“, Исто­ри­ја XX  ве­ка, Бе­о­град 2004, стр. 49-64.

17. „По­ли­тич­ке и дру­ге ак­тив­но­сти Хр­ват­ске се­љач­ке стран­ке у Ду­бро­вач­ком сре­зу у про­це­су кро­а­ти­за­ци­је“, Срп­ска сло­бо­дар­ска ми­сао, бр. 25, Бе­о­град, 2004, стр. 98-110.

18. „Об­на­вља­ње Па­три­јар­ши­је и из­бор па­три­јар­ха 1920. го­ди­не“, Све­ти кнез Ла­зар, бр. 4 (48), При­зрен/Гра­ча­ни­ца 2004, стр. 25-50.

19. „Усто­ли­че­ње па­три­јар­ха Ди­ми­три­ја (Па­вло­ви­ћа) 1924. и уво­ђе­ње у па­три­јар­шиј­ски трон у Пе­ћи 1924. го­ди­не“, Све­ти кнез Ла­зар, бр. 1-2 (49-50), При­зрен/Гра­ча­ни­ца, 2005, стр. 51-80.

20. „Здрав­стве­но-со­ци­јал­не при­ли­ке у ба­но­ви­ни Вр­ба­ској 1929-1934. го­ди­не“, Збор­ник окру­глог сто­ла одр­жа­ног у Ба­ња­лу­ци 16. ок­то­бра 2004. „Све­ти­слав – Ти­са Ми­ло­са­вље­вић“,  Ин­сти­тут за исто­ри­ју, Ба­ња Лу­ка 2005, стр. 141-149.

21. „Не­ки про­бле­ми ис­тра­жи­ва­ња исто­ри­је Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве. Ко­ли­ко ама­те­ри­зам у исто­ри­о­гра­фи­ји (не)до­при­но­си ис­тра­жи­ва­њу суд­би­не је­рар­хи­је Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве“, Ге­но­цид у XX ве­ку на про­сто­ри­ма ју­го­сло­вен­ских зе­ма­ља, Бе­о­град 2005, стр. 477-488.

22. „Удру­же­ње при­ја­те­ља Ве­ли­ке Бри­та­ни­је и Сје­ди­ње­них Аме­рич­ких Др­жа­ва 1931-1941. го­ди­не“, Срп­ска сло­бо­дар­ска ми­сао, Зе­мун 2005, стр. 329-342.

23. „Ути­цај Сло­бо­да­на Ми­ло­ше­ви­ћа на суд­би­ну Кра­ји­не“, Ре­пу­бли­ка Срп­ска Кра­ји­на – Де­сет го­ди­на по­сли­је 2, Бе­о­град 2005, стр. 91-102.

24. „О јед­ном од гро­бо­ва Пе­тра Ко­чи­ћа“, Но­ва Зо­ра, ча­со­пис за књи­жев­ност и кул­ту­ру, св. 7, Срп­ско про­свјет­но и кул­тур­но дру­штво Про­свје­та, Би­ле­ћа-Гац­ко 2005, стр. 224-232.

            25. „Ге­не­рал Ми­лан Не­дић и ар­хи­је­ре­ји Срп­ска Пра­во­слав­не Цр­кве“, Све­ти кнез Ла­зар, бр. 3 (51), При­зрен/Гра­ча­ни­ца 2005, стр. 61-96.

26. „Два до­ку­мен­та јед­ног вре­ме­на“, Ба­шти­на, Ин­сти­тут за срп­ску кул­ту­ру – При­шти­на, Ле­по­са­вић, св. 19, 2005, стр. 217-220.

            27. „При­ло­зи за би­о­гра­фи­ју вла­ди­ке ра­шко-при­зрен­ског Се­ра­фи­ма (Јо­ва­но­ви­ћа)“, Ба­шти­на, св. 20,  Ин­сти­тут за срп­ску кул­ту­ру – При­шти­на, Ле­по­са­вић 2006, стр. 151-161.

            28. „Не­ко­ли­ко де­та­ља о суд­би­ни по­ве­ље кра­ља Сте­фа­на Де­чан­ског»,  Ба­шти­на, св. 20/2,  Ин­сти­тут за срп­ску кул­ту­ру – При­шти­на, Ле­по­са­вић 2006, стр. 323-331.

            29. „О аграр­ној ре­фор­ми 1945–1946. го­ди­не на има­њи­ма ма­на­сти­ра Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве у Ауто­ном­ној Ко­сов­ско-ме­то­хиј­ској област“, Ба­шти­на, св. 21,  Ин­сти­тут за срп­ску кул­ту­ру – При­шти­на, Ле­по­са­вић, 2006, 201-214.

            30. „Об­но­ва ма­на­сти­ра Бањ­ска 1938-1940“, Ба­шти­на, св. 22,  Ин­сти­тут за срп­ску кул­ту­ру – При­шти­на, Ле­по­са­вић 2007, стр. 173-183.

31. „До­ку­мент ко­га ни­је пре­га­зи­ло вре­ме“, Но­ва Зо­ра – ча­со­пис за књи­жев­ност и кул­ту­ру, Срп­ско про­свјет­но и кул­тур­но дру­штво Про­свје­та, Од­бо­ри у Би­ле­ћи и Гац­ку, Би­ле­ћа – Гац­ко, про­ле­ће 2007, 13/2007, стр. 269 – 272.

32. „Слу­чај ви­кар­ног епи­ско­па хво­стан­ског Вар­на­ве На­сти­ћа у кон­тек­сту за­чет­ка та­ко­зва­ног Аме­рич­ког рас­ко­ла у Срп­ској пра­во­слав­ној цр­кви“, Ар­хив – ча­со­пис ар­хив­ских рад­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске, бр. 4, Ба­ња­лу­ка 2012, стр. 293-308.

33. „Милан Стојадиновић и конкордат Ватикана и Краљевине Југославије“, Милан Стојадиновић – политика у време глобалних ломова, (Приредио Миша Ђурковић), Београд 2013, стр. 208-242.