Ро­ђен је 4. но­вем­бра 1969. у Бе­о­гра­ду. Ди­пло­ми­рао на ка­те­дри за Исто­ри­ју Ју­го­сла­ви­је, на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду.

Студент је докторских студија на истој катедри. Наслов теме докторске тезе је „Ратни злочини на Косову и Метохији 1941-1945. године“.

Ра­дио је као про­фе­сор исто­ри­је у X бе­о­град­ској гим­на­зи­ји. Од мар­та 1996, ра­ди у Му­зе­ју жр­та­ва ге­но­ци­да, као кустос-истраживач. Јуна 2008, стекао је звање вишег кустоса.

Учесник је пројекта прикупљања сведочења о холокаусту SHOAH фондације из Лос Анђелеса, коју је основао филмски редитељ Стивен Спилберг.

Завршио је семинар Међународне школе за студије холокауста у музеју Yad Vashem у Јерусалиму јануара 2008. године.

Учесник је пројекта „Култура сјећања и памћења“ студената историје Филозофског факултета у Бања Луци и Удружења грађана „Нефеш Хаја“ (Nefesh Haya) из Бања Луке, у оквиру кога је одржао предавање „Однос говорне историје и историографске литературе о холокаусту и геноциду“.

Библиографија:

Посебна издања:

Ал­бан­ски злочини над Ср­би­ма на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји за вре­ме Дру­гог свет­ског рата, До­ку­мен­та Државне ко­ми­си­је за утврђивање злочина оку­па­то­ра и њи­хо­вих помагача, Му­зеј жртава гено­ци­да, Крагу­је­вац 2004, стр. 251.

Албански злочини над Србима на Косову и Метохији у Другом светском рату, Документа, друго измењено и допуњено издање, Београд 2009, стр. 208.

Чланци и расправе:

„Ак­та по­ли­ци­је и су­да НДХ у Ба­ња Лу­ци из 1941. и 1942, Ја­се­но­вац, си­стем усташких ло­го­ра смрти“, Збо­р­ник саопштења са окру­глог сто­ла одржаног у Београду 23. апри­ла 1996, Му­зеј жртава ге­но­ци­да и Ин­сти­тут за са­вре­ме­ну истори­ју, Бе­о­град 1997, стр. 31-41.

„Срп­ска сце­на’ – при­лог исто­ри­ји позоришног живота у Бе­о­гра­ду 1941-1944“, Токо­ви исто­ри­је 1-4/1998, часопис Ин­сти­ту­та за но­ви­ју исто­ри­ју Ср­би­је, Бе­о­град, стр. 111-139.

„Зашто пре­да­ва­ти о ге­но­ци­ду?“, 10. Кон­грес историчара Ју­го­сла­ви­је (15-17. ја­ну­ар 1998), Бе­о­град  1998, стр. 753-759.

„Sur­vi­vors of the Sho­ah vi­sual hi­story fo­un­da­tion, pro­gram pri­ku­plja­nja svedočenja – teh­ni­ka oral­ne isto­ri­je“, Fri­e­drich Na­u­man Stif­tung; Di­ja­log povjesničara – istoričara 5, Her­ceg-No­vi 2-4. ožujka 2001, Za­greb 2002, str. 55-69.

„Ar­hiv­ska građa o ljud­skim gu­bi­ci­ma na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji u dru­go­me svet­skom ra­tu“, Fri­e­drich Na­u­man Stif­tung; Di­ja­log povjesničara – istoričara 5, Her­ceg-No­vi 2-4. ožujka 2001, Za­greb 2002, str. 465-480.

„Ustaški stožernik Ivo Roj­ni­ca i nje­go­va ulo­ga u zločinima u Du­brov­ni­ku 1941. godine“, Fri­e­drich Na­u­man Stif­tung; Di­ja­log povjesničara – istoričara 6, Za­greb 5-7. li­sto­pa­da 2001, Za­greb 2002, str. 335-350.

„Stra­da­nje srp­skog i cr­no­gor­skog ci­vil­nog stanovništva na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji 1941. Godine“, Fri­e­drich Na­u­man Stif­tung; Di­ja­log povjesničara – istoričara 8, Za­dar, 26-28. sep­tem­bra 2003, str. 355-369.

„Ал­бан­ски зло­чи­ни над Ср­би­ма у ита­ли­јан­ској оку­па­ци­о­ној зо­ни на Ко­со­ву и Мето­хи­ји у Дру­гом свет­ском ра­ту“, Збо­р­ник ра­до­ва са на­уч­ног ску­па „Ге­но­цид у 20. ве­ку на про­сто­ри­ма ју­го­сло­вен­ских зе­ма­ља“, Бе­о­гра­д, 22-23. апри­л 2003. Уредник: Јован Мирковић, Годишњак Музеја жртава геноцида – тематски број, Београд 2005, стр. 157-166.

„Stanovništvo hrvatske nacionalnosti na Kosovu – Janjevci“, Fri­e­drich Na­u­man Stiftung; Di­ja­log povjesničara – istoričara 9, Vršac, 5-7. novembra 2004, Za­greb 2005, str. 279-297.

„Томислав Мерчеп – пример некажњеног злочина над Србима 1991. године“, Република Српска Крајина, 10 година послије, књига друга, ур. Вељко Ђурић Мишина, Београд 2005, стр. 175-181.

„Ал­бан­ски зло­чи­ни над Ср­би­ма на Ко­со­ву и Мето­хи­ји (јун 1999 – март 2004)“, Српска слободарска мисао, часопис за филозофију, друштвене науке и политичку критику, година VI, број 5 (33), Београд, септембар-октобар 2005, стр. 460-486.

„Зло­чи­ни Ал­ба­на­ца над срп­ским и дру­гим не­ал­бан­ским ста­нов­ни­штвом на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји (1998-2006)“, Српска слободарска мисао, часопис за филозофију, друштвене науке и политичку критику, година VIII, број 7, Београд, мај-јун 2007, стр. 294-359.

„Албански злочини над Србима на Косову и Метохији у периоду јун-октобар 1999. године“, Историја XX века 1/2008, часопис Института за савремену историју, Београд, стр. 157-164.

„Положај и страдање Срба на Косову и Метохији 1878-1912“, Српска слободарска мисао, часопис за филозофију, друштвене науке и политичку критику, година IX, број 4, Београд, јул-август 2008. стр. 294-359.

„Холокауст на Косову и Метохији и његов контекст / Holocaust in the area of Kosovo and the Metohija during World War II and its context“, Израелско-српска научна размена у проучавању холокауста, Зборник радова с научног скупа, Јерусалим – Јад Вашем, 15-20. јун 2006. = Israeli-serbian academic exchange in holocaust research, Collection of papers from the academic conference, Jerusalem – Yad Vashem, 15-20 June 2006, / Годишњак Музеја жртава геноцида – тематски број, Музеј жртава геноцида, Београд 2008, стр. 395-408 / Museum of genocide victims, Belgrade 2008, pp. 409-424.

„Kidnapped Serbs and Other Non-Albanians in the Territory of the Autonomous Province of Kosovo and the Metohija from 1998/99 to 2001 and Their Fate – information“, Исто­ри­ја XX ве­ка, 1/2009, часопис Ин­сти­ту­та за са­вре­ме­ну исто­ри­ју, Бе­о­град, стр. 201-204.

„Страдање Срба и дру­гих не­ал­бан­аца на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји (1998-2006)“, стручни рад за стицање звања вишег кустоса, ментор др Бојан Димитријевић, виши научни сарадник, Институт за савремену историју, зборник радова Прилози истраживању злочина геноцида и ратних злочина, Годишњак Музеја жртава геноцида – тематски број, Београд, 2009, стр. 157-247.

„YAD VASHEM – ČUVAR SEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA I GENOCIDA – ISKUSTVA POLAZNIKA MEĐUNARODNE ŠKOLE O HOLOKAUSTU IZ SRPSKIH MUZEJA“, Музеји као места помирења/Museums as places of reconciliation, Зборник радова са 8. колоквијума Међународне асоцијације историјских музеја/Proceedings of the 8th Colloquium of the International Association of Museums of History, Београд, 24-27. септембар 2008/Belgrade, September 24-27, 2008, Историјски музеј Србије, Београд 2009/Historical Museum of Serbia, Belgrade 2009, стр. 267-285/pp. 267-285 (коаутори Силвија Крејаковић, Ненад Ђорђевић/Co-authors Silvija Krejakovic, Nenad Djordjevic) = /268, 270-274, 281-284/.

„Ein unvermeidlicher Geschmack von Politik: Jugoslawischer Fuβball zwischen zwei Weltkriegen“, s. 281-298, Fussball zwischen den kriegen, Europa 1918-1939, Geschichte des Fuβballs, Christian Koller, Fabian Brändle (Hrsg.), LIT Verlag, Berlin-Münster-Wien-Zürich, 2010 (Co-author Vladan Jovanović).

„Немачки затвори у Косовској Митровици (1941-1944)“,  зборник радова Истраживања и меморијализација геноцида и ратних злочина, Годишњак Музеја жртава геноцида – тематски број, Београд 2012, стр. 113-127.

„Српско-албански односи у Косовској области 1941. године у контексту немачко-италијанских интереса“, зборник радова Срби и рат у Југославији 1941. године, Институт за новију историју Србије, Музеј жртава геноцида, Београд 2013 (у штампи).

Енциклопедијске одреднице:

Одредница: геноцид, Енциклопедија српског народа, Завод за уџбенике, Београд 2008, стр. 224-225 (коаутор др Јован Ћирић).

Прилози:

„The Museum of genocide victims, Kragujevac-Belgrade“, рубрика: Из рада установа/Out of the institutions work, Шумадијски анали, година V, број 5, Историјски  архив Шумадије, Крагујевац 2009, стр. 349-360, (Co-author Nenad Djordjevic)

„Лични фонд архивске грађе – Бранислав Божовић“, зборник радова Истраживања и меморијализација геноцида и ратних злочина, Годишњак Музеја жртава геноцида – тематски број, Београд 2012, стр. 251-254.

Документа:

„Про­це­на рат­не штете на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји“, Исто­ри­ја XX ве­ка 2/2000, часопис Ин­сти­ту­та за са­вре­ме­ну исто­ри­ју, Бе­о­град, стр. 139-141.

„Избеглиштво Срба са Косова и Метохије на подручју општина: Краљево, Врњачка Бања и Рашка током немачке окупације Србије (1941-1944) – документа“, часопис Наша прошлост, 9, Народни музеј Краљево, Историјски архив Краљево, Краљево 2008, стр. 245-251 (објављен 2010).

„Стра­да­ње ста­нов­ни­штва и ору­жа­ни су­ко­би у делу Ти­моч­ке Кра­ји­не у Дру­гом свет­ском ра­ту“, Архивско наслеђе, број 6, Историјски архив Тимочка Крајина, Зајечар 2010, стр. 73-94.

Прикази:

Ми­лан Булајић, „Јасеновачки мит“ Фра­ње Туђмана, Ге­но­цид над Ср­би­ма, Јеврејима и Цига­ни­ма, Бе­о­град 1997, Војно-историјски гласник 2-3/1997, часопис Вој­но­и­сто­риј­ског инсти­ту­та, Бе­о­град, стр. 228-230.

Нор­ман Кон, По­зив на ге­но­цид – мит о свет­ској за­ве­ри Је­вре­ја и Про­то­ко­ли сионских му­дра­ца, пре­вод с ен­гле­ског Бра­ни­слав Ковачевић, Но­ви Сад 1996, Исто­ри­ја XX ве­ка 1/1998, часопис Инсти­ту­та за са­вре­ме­ну исто­ри­ју, Бе­о­град, стр. 188-189.

Ја­се­но­вац, си­стем усташких ло­го­ра смр­ти, зборник саопштења са окру­глог сто­ла одржаног у Бе­о­гра­ду 23. апри­ла 1996, Му­зеј жртава геноци­да и Ин­сти­тут за савреме­ну исто­ри­ју, Бео­град 1997, Исто­ри­ја XX ве­ка 2/1998, часопис Ин­сти­ту­та за са­вре­ме­ну исто­ри­ју, Бе­о­град, стр. 211-212.

Дра­ган С. Ненезић, Ју­го­сло­вен­ске обла­сти под Ита­ли­јом 1941-1943, Бе­о­град 1999, Југословенски исто­риј­ски часопис, 1-2, Бе­о­град 2000, стр. 248-251.

Дра­го­је Лукић, Би­ли су са­мо де­ца – Ја­се­но­вац – гроб­ни­ца 19.432 девојчице и дечака, Бе­о­град – Лакташи 2000, Исто­ри­ја XX ве­ка 1/2001, часопис Ин­сти­ту­та за са­вре­ме­ну исто­ри­ју, Београд, стр. 165-166.

Војислав Шешељ, Римокатолички злочиначки пројекат вештачке хрватске нације, Београд 2007, Српска слободарска мисао, часопис за филозофију, друштвене науке и политичку критику, година IX, број 3, Београд, мај-јун 2008, стр. 278-280.

Станиша Бркић, Име и број: Крагујевачка трагедија 1941, Крагујевац 2007, часопис Института за  новију историју Србије, Токови историје 1-2/2008, Београд, стр. 361-362.

Ђорђе Н. Лопичић, Мађарски ратни злочини 1941-1945, пресуде југословенскихсудова, Београд 2010, Исто­ри­ја XX ве­ка 2/2010, часопис Ин­сти­ту­та за са­вре­ме­ну исто­ри­ју, Бе­о­град, стр. 189.

Елаборати Покрајинске комисије Војводине за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, 1-4, приређивач: др Драго Његован, зборник радова, Истраживања и меморијализација геноцида и ратних злочина, Годишњак Музеја жртава геноцида – тематски број, Београд 2012, стр. 233-240 (коаутор Јасмина Тутуновић-Трифунов).

Информације о научним скуповима, конференцијама и симпозијумима:

INTERNATIONAL SEMINAR FOR EDUCATORS, THE INTERNATIONAL SCHOOL FOR HOLOCAUSTSTUDIES – TEACHING ABOUT THE SHOAH AND ANTISEMITISM, Јад Вашем, Јерусалим, Израел, часопис Института за новију историју Србије, Токови историје 1-2/2008, Београд, стр. 376-377.

Изложбе:

Истина – Косово и Метохија (The Truth– Kosovo and Metohija), каталог на српском и енглеском језику, децембар 2006.

Страдање Срба под окупацијом на Косову и Метохији 1941-1944. године, (коаутори Ненад Ђорђевић и Лука Тадић), каталог изложбе, Београд 2009, стр. 72 (коаутори Ненад Ђорђевић и Лука Тадић).

Холокауст на Косову и Метохији / Holocaust in the area of Kosovo and the Metohija, дигитална изложба (коаутор Лука Тадић).

Губим Невино Свој Живот Због Неваљали и Проклети Људи, Злочини геноцида и ратни злочини против цивилног становништва на југословенским просторима 1941-1945. године (са документарних фотографија)/I`m losing my Life Because of Wicked and Cursed People, The Crime of Genocide and War Crimes Against Civilian Population in the Yugoslav Territory 1941-1945 (with documentary photographs), аутори Мирковић Јован, Тутуновић-Трифунов Јасмина, Антонијевић Ненад, Цветковић Драган, Тадић Лука, каталог изложбе, уредник, Јован Мирковић, Београд 2011, стр. 60.

Прикази изложби

„Изложба Музеја жртава геноцида у Војном музеју, Страдање Срба под окупацијом на Косову и Метохији 1941-1944“, Весник, часопис за историју, музеологију и уметност, година LVI, август 2010, број 37, Војни музеј, Београд, стр. 203-205 (коаутори Ненад Ђорђевић и Лука Тадић).

„Изложба Музеја жртава геноцида ’Губим Невино Свој Живот Због Неваљали и Проклети Људи’“, зборник радова Истраживања и меморијализација геноцида и ратних злочина, Годишњак Музеја жртава геноцида – тематски број, Београд 2012, стр. 247-249.